دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 2-56 
اهمیت بیماری های نو پدید و باز پدید زئونوز

صفحه 11-17

مجتبی علی ملایی؛ امیر اسدآبادی صفات