بیماری شاربن علامتی و نقش موسسه رازی در کنترل و پیشگیری از آن در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

محقق، موسسه تحقیقات واکسن و سرم ســازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

شاربن علامتی یک بیماری هیستوتوکسیک کشنده است که دام‌های اهلی و حتی بعضی از گونه­های حیوانات وحشی را درگیر می‌نماید. این بیماری آندمیک در سراسر جهان باعث خسارات مالی قابل توجهی به دامداران می‌‌‌‌‌شود. عامل این بیماری باکتری کلستریدیوم شووای  می‌باشد. در موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی سابقه تحقیقات مربوط به تشخیص بیماری شاربن علامتی به سال ۱۳۱۵ باز می‌گردد که اولین سویه از کلستریدیوم  شووای از گاو مبتلا به شاربن علامتی جدا گردید. مهم­ترین اقدام جهت پیشگیری و کنترل بیماری واکسیناسیون می‌باشد. این واکسن در ایران توسط موسسه رازی بیش از ۸ دهه به صورت واکسن کشته تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضرسهم موسسه رازی از بازار این واکسن، حدود 2/5 میلیون دز در سال است که در کنار واکسن­های مشابه وارداتی جهت واکسیناسیون دام­ها به کارمی‌‌‌‌‌رود. تا قبل از تولید واکسن شاربن علامتی  توسط موسسه رازی، سالانه شاهد تلفات و خسارات اقتصادی ناشی از این بیماری در گله­های گاو بودیم اما تولید این واکسن به کاهش موارد وقوع بیماری در کشور کمک شایانی کرده است که دلیل کارایی موثر آن می‌باشد. این مقاله با هدف معرفی بیماری شاربن علامتی، عامل آن و نقش موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌‍سازی رازی در مبارزه با آن پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات