داوران

 • دکتر محمدحسین فلاح مهرآبادی 
 • دکتر افشین حاجی زاده
 • دکتر کیوان تدین
 • دکتر مجتبی نوفلی
 • دکتر نادر مصوری
 • دکتر نجمه معتمد
 • دکتر ابولفضل خفری
 • دکتر محمدحسن حبل الورید
 • دکتر حمید خانقاهی
 • دکتر مهران بخشش
 • دکتر زهره آزیتا صدیق
 • دکتر محسن لطفی
 • دکتر سید محمود عظیمی
 • دکتر عباس زارع میرک آبادی