اصول اخلاقی انتشار مقاله

 • بصیرت، درک صحیح اجتماعی و مبانی اخلاق حرفه ای برگرفته از ”منشور و موازین اخلاق پژوهش“ مورد تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور و مبانی اخلاقی متعارف بین­المللی در حوزه انتشارات، مبنای منشور اخلاقی مورد عمل در مجله ترویجی واکسن و پیشگیری از بیماری ها در دامپزشکی می باشند و دست اندرکاران مجله خود و نویسندگان را ملزم و متعهد به رعایت این منشور می دانند.
 • ارکان مجله، مشتمل بر اعضای هیات­تحریریه، مدیر مسئول، سردبیر، مدیر داخلی، دبیران تخصصی، کارگروه اجرایی و دفتر در کنار داوران و نویسندگان، موظف به رعایت تمام اصول اخلاقی مورد نظر منشور اخلاقی در حوزه انتشارات می باشند. پیش فرض مسلم در تهیه و ارسال مقاله توسط نویسندگان، داوری مقاله و همچنین تصمیم­گیری در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش مقاله توسط داوران و سردبیر به مفهوم آگاهی از مفاد و پیروی از اصول مورد اشاره می باشد. عدم پایبندی به مفاد منشور اخلاقی می تواند موجب فعال شدن مکانیزم پیگیری حقوقی و اقدامات قانونی بر علیه خاطی یا خاطیان گردد.

تعهدات نویسندگان

 • نویسندگان مقالات به جز مقالات مروری متعهد به استفاده از تجربیات یا نتایج حاصل از تحقیقات خود بوده و متعهد به اعمال دقت در نگارش متن، گزارش درست داده­ها و یافته­ها و ذکر دقیق منابع مورد استفاده در نگارش مقاله خود خواهند بود.
 • مسئولیت درستی محتوای مقالات از نظر قواعد متعارف مالکیت معنوی، انتساب و ارتباط سازمانی، اصالت و واقعی بودن یافته ها، اطمینان از عدم سرقت ادبی و تعارض منافع بر عهده نویسندگان بوده و مجله در اینخصوص مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
 • نویسندگان مجاز به ارایه همزمان مقاله خود به دیگر مجلات نیستند و در صورت وقوع و اطلاع ارکان مجله از این وضعیت ضمن عدم پذیرش مقاله، امکان دارد بر اساس تصمیم سردبیر، همکاری آتی مجله با نویسندگان تحت تاثیر قرار گیرد.
 • نویسندگان نمی توانند مقالاتی را که همه یا بخشی از آن را قبلا در مجلات دیگر به چاپ رسانیده اند به مجله ترویجی موسسه ارایه نمایند. به همین ترتیب بازنویسی جزئی یا کلی مقالاتی که پیش از این توسط نویسندگان چاپ شده اند سبب پذیرش مقاله توسط مجله نمی گردد.
 • نویسندگان در صورت استفاده عینی از کلمات و یا عبارات دیگران در نوشته خود مکلف به مشخص نمودن بخش مورد نظر متن با فونت ایتالیک و استفاده از گیومه و ذکر منبع می باشند.
 • در صورت وجود دو یا تعداد بیشتری از نویسندگان، نویسنده مسئول مقاله مسئولیت اطمینان از شمول نام و ارتباط سازمانی تمام نویسندگان همکار خود در نگارش مقاله و موافقت و رضایت آنان از محتوا و متن نهایی و ترتیب ظهور نام نویسندگان مقاله ارایه شده به مجله برای چاپ را بر عهده خواهد داشت.
 • نویسنده مسئول مقاله در هر زمان در صورت اطلاع از وقوع تعارض منافع میان نویسندگان و یا خطا و نادرستی بخش یا همه متن مقاله خود متعهد به اعلام موضوع به مجله جهت انجام اصلاحات و یا بازپس گیری مقاله بر اساس نظر سردبیر می باشد.

تعهدات داوران

داوران مقالات همچون نویسندگان، متعهد به رعایت اصول اخلاقی در انجام داوری به شرح زیر می باشند:

 • خودداری از فاش ساختن اطلاعات مربوط به مقاله ارائه شده برای داوری، مندرجات،متن و دیگر اجزاء مقاله چه بصورت جزئی و یا کلی به اشخاص ثالث چه بصورت کتبی و یا شفاهی و یا الکترونیکی
 • رعایت اصل امانت داری و عدم استفاده از مطالب و اطلاعات عرضه شده در مقاله در راستای منافع شخصی و یا نگارش مقاله
 • اعلام موارد اشتراک یا تعارض منافع با نویسندگان و یا سازمان متبوع آنان در مقالاتی که برای داوری به ایشان ارجاع شده است، در اسرع وقت به سردبیر مجله و استنکاف از ادامه داوری.
 • عدم پذیرش داوری مقالاتی که در حوزه تخصص و دانش داوران نمی باشند.
 • اجرای داوری مقاله بر اساس منطق و مبانی علمی و اخلاقی و رعایت جانب انصاف و نه بر اساس سلایق و گرایشات و نظرات شخصی.
 • اختصاص زمان کافی جهت ارزیابی دقیق مقاله و شناسایی نقاط قوت و ضعف مقاله و اعلام آنها به مجله
 • مشخص نمودن موارد مورد نظر اصلاحی به روش متعارف مجله جهت انتقال مطلب به نویسندگان
 • عدم اصلاح و یا بازنویسی جزیی یا کلی متن مقاله
 • وقت شناسی و پاسخگویی به هنگام داوری مقالات بر اساس زمان تعیین شده.
 • اطمینان از رعایت حقوق دیگر نویسندگانی که در نگارش مقاله از یافته های آنان استفاده شده و یا به آن ها استناد گردیده است.
 • داوران حق واگذاری فرآیند داوری به افراد دیگر را نخواهند داشت.
 • داوران مجاز به برقراری تماس مستقیم یا غیر مستقیم با نویسندگان در ارتباط با امور مربوط به مقاله ارایه شده را تحت هیچ شرایطی نخواهند بود.

 

تعهدات ارکان مجله

 • اطمینان از رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور ناظر بر انتشار مجلات.
 • رعایت جانب انصاف در بررسی و تلاش در جهت بکارگیری  و  انتخاب بهترین و شایسته ترین افراد متخصص برای داوری مقالات متناسب با موضوع مقاله
 • صبر و شکیبایی در قبال نویسندگان و ارسال کنندگان مقالات
 • تعهد بر مبانی اخلاق حرفه ای و حذف مطلق پدیده سهم خواهی در انتخاب و پذیرش مقالات
 • تعهد و احساس مسئولیت در صیانت و رعایت اصل محرمانگی مقالات ارسالی نویسندگان از لحظه دریافت تا تعیین تکلیف و اخذ تصمیم در مورد سرنوشت مقالات و همچنین پاسخگو بودن نسبت به دغدغه های منطقی نویسندگان
 • کسب اطمینان از داوری مقالات بر اساس مبانی علمی و نه سلایق و یا اغراض شخصی داوران و جلوگیری از رنجش نویسندگان از نتیجه ناعادلانه داوری.
 • رعایت اصل محرمانگی در حفظ هویت داوران.
 • تعهد به پیگیری به هنگام گردش کار داوری مقالات و اعلام به موقع تصمیم مجله در مورد سرنوشت مقاله به نویسندگان بر اساس پروتکل اعلام شده مجله.
 • تعهد به نظارت پیوسته بر انتشار مقالات و اعمال عکس العمل شایسته و منطقی به موقع نسبت به بازخوردهای مخاطبین و یا نویسندگان پس از انتشار مقالات و انجام اقدام یا اقدامات لازم نظیر واخواهی و حذف مقالات مشکوک به عدم رعایت منشور اخلاقی مجله و همچنین اطلاع رسانی شفاف به مخاطبین
 • تعهد به تلاش پیوسته جهت ارتقاء کیفی و استانداردهای مجله