اهداف و چشم انداز

با در نظر گرفتن پیشینه و جایگاه موسسه در زمینه تحقیق و تولید واکسن و دیگر فرآورده های بیولوژیک مرتبط و همچنین طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه تحقیق و تشخیص بیماری های عفونی حیوانات و بیماری های قابل انتقال میان انسان و حیوانات، اهداف ترویجی ذیل در جذب مخاطبین از طریق  انتشار مجله دنبال می گردند:

ارتقای سطح دانش و نگرش مخاطبین در خصوص نقش واکسن و دیگر فرآورده های بیولوژیک مرتبط در پیشگیری از بیماری های عفونی و بهداشت جامعه،

فراهم کردن امکان دسترسی مخاطبین به اطلاعات درست، به روز و قابل اعتماد علمی در ارتباط با واکسن و دیگر فرآورده های بیولوژیک مرتبط  و مصرف آنها در انسان و حیوانات

توجه دادن مخاطبین به اهمیت تغییر سبک و عادات زندگی اجتماعی و چالش های بهداشتی مرتبط با نگهداری حیوانات در منازل و محیط های عمومی،

تبیین نقش تغییرات آب و هوا، گرم شدن زمین و چالش تغییرات اجتناب ناپذیر در الگوی بیماری های عفونی حیوانات و بیماری های قابل انتقال میان انسان و حیوانات،

معرفی گونه های جدید جانوری در ایران (پرورشی، خانگی، حیات وحش) با تمرکز بر بیماری های عفونی مرتبط با آنها و نیاز به تحقیق و توسعه در جهت تولید واکسن و دیگر فرآورده های بیولوژیک مرتبط مورد نیاز برای پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی در این گونه ها،

آشنایی مخاطبین با حرفه دامپزشکی از منظر آموزش و تربیت دانشگاهی، مسئولیت ها و جایگاه اجتماعی در زمینه پیشگیری از بیماری ها،

ارتقاء دانش مخاطبین در مورد بهداشت و بیماری های عفونی حیوانات و بیماری های قابل انتقال میان انسان و حیوانات.