دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 2-69 
مروری بر تاریخچه موسسه رازی از آغاز تا کنون

صفحه 4-13

افشین حاجی زاده؛ مجتبی نوفلی؛ کیوان تدین


واکسن های تقلبی و مشکلات ناشی از آن

صفحه 64-69

افشین حاجی زاده؛ محمد حسین فلاح مهرآبادی