بیماری تب برفکی و نقش موسسه رازی در کنترل و پیشگیری از آن در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

محقق، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،کرج،ایران

چکیده

تب برفکی یکی از زیانبارترین بیماری های دامی است که می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به صنعت دام کشور وارد نماید.تب برفکی اولین بیماری دامی و عامل ویروسی بود که کشف شد. ویروس آن به خانواده پیکورنا ویریده و جنس آفتوویروس تعلق دارد. اولین گزارش های مربوط به تشخیص ویروس تب برفکی در ایران به سال 1335 برمی گردد که در آن سال اولین نمونه ویروس تیپ "O" از دام های قریه حصارک جدا گردید. یکی از مؤثرترین راه های مبارزه با آن انجام واکسیناسیون منظم با واکسن های مناسب می باشد. برای اولین بار در ایران و در سال 1339 محققین موسسه رازی موفق به تولید اولین سری واکسن تب برفکی با استفاده از سلول اولیه به دست آمده از نسج کلیه گردیدند. در حال حاضر موسسه رازی با بهره گیری از دانش و تجربیات ارزنده، قادر است بخش عمده ای از نیاز واکسن کشور را همگام با بهترین تکنولوژی های روز تولید و در اختیار سازمان دامپزشکی و دامداران قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 •  

  • امیری کریم ، رضائیان زاده قاسم ، عبداللهی داراب و همکاران، (1395)، برنامه ملی کنترل بیماری تب برفکی، ، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور، نشر بی نهایت
  • خراسانی اکبر، عبداللهی داراب ، عمادی آناهیتا، (1391)، تدوین برنامه تحقیقات راهبردی بیماری تب برفکی از منظر بیماری های نوپدید، شماره مصوب 87001-8703-18-18-12، مؤسسه رازی
  • Alexandersen, S., Mowat, N. (2005). Foot and Mouth Disease: Host Range and Pathogenesis. Springer-Verlag, (288), 9-42.
  • Kamel, M., El-Sayed, A. & Castañeda Vazquez, H. Foot-and-mouth disease vaccines: recent updates and future perspectives. Arch Virol 164, 1501–1513 (2019).
  • Kitching, R.P. (2002). Clinical variation in foot and mouth disease: Cattle. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz, (21(3)), 499-504
  • Kitching, R.P., Hughes, G.J. (2002). Clinical variation in foot and mouth disease: sheep and goats. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz, (21(3)), 505-512.
  • Knowles,N.J.and Samuel, A.r.(2003).Molecular epidemiology of FMDV. Virus Res.91:65-80
  • Longjam, N., Deb, R., Sarmah, A. K., Tayo, T., Awachat, V. B., & Saxena, V. K. (2011). A Brief Review on Diagnosis of Foot-and-Mouth Disease of Livestock: Conventional to Molecular Tools. Veterinary medicine international2011, 905768. https://doi.org/10.4061/2011/905768
  • Paton DJ, Valarcher JF, Bergmann I, Matlho OG, Zakharov VM, Palma EL, Thomson GR. Selection of foot and mouth disease vaccine strains--a review. Rev Sci Tech. 2005 Dec;24(3):981-93. PMID: 16642769.
  • Sutmoller,P.Barteling,s.s Olascoaga,R.s. and Sumption,K.J.(2003).control and eradication of FMD.Virus Res.91:101-104