دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، آبان 1401، صفحه 2-65 
دیپلماسی واکسن، ابزاری در جهت اعمال قدرت نرم

صفحه 2-13

زهرا برادران سید؛ محمد حسین فلاح مهرآبادی


بیماری آبله طیور و نقش موسسه رازی در کنترل و ریشه کنی آن در ایران

صفحه 47-52

بهمن خالصی؛ نجمه معتمد؛ عباس عالمیان؛ محمد رضا سمیعی