واکسن تیلریوز گاوی و نقش موسسه رازی در کنترل و پیشگیری ازآن در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

عضو هیات علمی (دانشیار)، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

تیلریوز یا زردی بیماری عفونی انگلی و ناشی از آلودگی گلبول های سفید و قرمز خون گاو و سایر نشخوارکنندگان به تک یاخته تیلریا آنولاتا است که بوسیله کنه های جنس هیالوما منتقل می‌شود. علائم بیماری بیشتر شامل تب، تورم غدد لمفاوی، خونریزی مخاطات، زردی، کم خونی، کاهش شیر، سقط جنین، ضعف و بیحالی و نهایتاً مرگ می باشد. عامل بیماری برای نخستین بار در سال 1904 تشخیص داده شد. اولین گزارش های تحقیقاتی در مورد شناسائی کنه های ناقل بیماری در ایران مربوط به سال 1317 در موسسه رازی و توسط پروفسور لوئی دلپی انجام شد. سپس دکتر مقامی، دکتر فشارکی و دکتر هوشمندراد تحقیقاتی مطالعاتی در مورد جداسازی، شناسائی، نگهداری و بیماریزائی گونه‌های مختلف تیلریا بانجام رساندند، همچنین کشت تک یاخته در جهت دستیابی به فناوری تولید واکسن و ارزیابی داروهای ضد تک یاخته تیلریا و مطالعه سموم ضد کنه نیز جهت کنترل کنه در موسسه رازی صورت گرفت. نتایج این پژوهش ها منجر به تولید انبوه و مصرف گسترده واکسن تیلریوز در ایران با استفاده از سویه بذر بومی در سال 1352 شد. بطور کلی کنترل و پیشگیری از تیلریوز با استفاده از واکسن زنده کشت سلولی ساخت موسسه رازی و درمان بیماران با داروهای اختصاصی بر علیه تک‌یاخته‌ تیلریا صورت می‌گیرد. استفاده از سایر روش های کنترلی نظیر سموم ضد کنه نیز معمول بوده ولی روش واکسیناسیون شیوه ای دوستدار محیط زیست و کاملا بی خطر و بر اساس استانداردهای جهانی OIE می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات